“Orkla” ilgtspējas mērķi 2025. gadam

Orkla Latvija ilgtspējas mērķi-01

Ilgtspējas attīstības mērķi

“Orkla” ir iesaistīta ANO Globālajā Līgumā kopš 2005. gada, un mēs aktīvi atbalstām organizācijas desmit principus cilvēktiesību, darbaspēka, vides un korupcijas apkarošanas jomā. Kopīgi ar šo vispasaules uzņēmumu un organizāciju tīklu, mēs piedalāmies globālā iniciatīvā, lai sasniegtu 2030. gada Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kurus Apvienoto Nāciju Organizācija noteica 2015. gadā.

Ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr.12 – Atbildīga ražošana un patēriņš – ir “Orkla” ilgtspējas darba pamatā. Mēs vēlamies veikt pāreju uz ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, iesaistoties ilgtspējīgā izejvielu ražošanā, izstrādājot iepakojuma risinājumus, kas ir pārstrādājami un kuru pamatā ir pārstrādāti vai atjaunojami materiāli, samazinot mūsu produktu ietekmi uz klimatu un izstrādājot produktus veselīgam dzīvesveidam.

Mūsu ilgtspējības stratēģija

2021. gadā veiktie ietekmes un riska novērtējumi ir apstiprinājuši, ka mūsu ilgtspējības stratēģija joprojām ir ļoti svarīga. Stratēģija aptver piecas galvenās tēmas: apkārtējās vides aizsardzību, ilgtspējīgu materiālu ieguvi, uzturu un labsajūtu, drošus produktus un rūpes par cilvēkiem un sabiedrību. Mēs esam apņēmušies strukturēt savus Ilgtspējas ziņojumus atbilstoši šīm tēmām.

Apkārtējās vides aizsardzība

Inovācijas, kas aizsargā vidi

• > 60% atjaunojamā enerģija
• 65 % siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums
no pašu darbības (80 % samazinājums līdz 2040.
gadam) *1,2
• 30% siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums
vērtību ķēdē ārpus pašu darbības

(75% samazinājums līdz 2040. gadam) *1,3
• 30% enerģijas un ūdens patēriņa samazinājums
• 50% pārtikas atkritumu daudzuma samazinājums

Ilgtspējīgu materiālu ieguve

Piedāvāt produktus no ilgtspējīgām izejvielām

• Darbinieku tiesību ievērošana
• Panākt pārbaudītu ilgtspējīgu galveno izejvielu
ražošanu *4
• Veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību un zvejniecību
• 100% pārstrādāti iepakojumi
• 75% iepakojumi no otrreizēji pārstrādātiem
materiāliem
• 50% plastmasas iepakojumi, kas izgatavoti no
pārstrādātiem vai atjaunojamiem materiāliem

Uzturs un labsajūta

Atvieglot piekopt veselīgu dzīvesveidu

• Dubultots tāds produktu un pakalpojumu patēriņš,
kas veicina veselīgāku dzīvesveidu
• Par 15% mazāk sāls un cukura *5
• Iedvesmot cilvēkus piekopt veselīgāku dzīvesveidu

Droši produkti

Būt gataviem tikt galā ar jauniem riskiem

• 100% pārtikas ražotnes OFSS zaļajā līmenī *6
• 100% apstiprināti piegādātāji *6
• Turpināt nodrošināt drošus produktus

Rūpes par cilvēkiem un sabiedrību

Būt pārmaiņām, kuras paši vēlamies redzēt

• Veicināt spēcīgu vietēja mēroga līdzdalību
ilgtspējas diskusijās
• 100% atbilstība “Orkla” cilvēktiesību politikai
• Izveidot drošu darba vidi bez darba traumām
• 50% sievietes vadošajos amatos
• Veicināt integrālu kultūru

1. Mērķi siltumnīcefekta gāzu samazināšanai ir apstiprināti ar iniciatīvu Zinātniski pamatoti mērķi.
2. 1. un 2. darbības joma saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu protokolu. Bāzes gads 2014.
3. 3. darbības joma saskaņā ar Protokolu par siltumnīcefekta gāzēm. Bāzes gads 2014.
4. Svarīguma novērtējums ir balstīts uz risku, kas saistīts ar Grupas piegādes apjomu.
5. Samazināts kopējais sāls un cukura patēriņš no “Orkla” pārtikas produktiem. Bāzes gads 2015.
6. Saskaņā ar “Orkla” pārtikas drošības standartu.

orkla_goals