Privātuma paziņojums

Šī paziņojuma mērķis ir nodrošināt mūsu veiktās personas datu apstrādes pārredzamību, informēt Jūs par mūsu veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem un tiesisko pamatu, kā arī sniegt Jums informāciju par Jūsu tiesībām un to izmantošanas iespējām.
Šī ir Personas datu apstrādes paziņojuma aktuālā redakcija. Mums ir tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības papildināt šo paziņojumu.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Orkla Latvija”, reģistrācijas Nr.40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001 vai SIA “Orkla Foods Latvija”, reģistrācijas Nr.50003090101, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 1, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101, vai SIA “Latfood Agro”, reģistrācijas Nr.40003633992, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, vai SIA “Saldumu tirdzniecība”, reģistrācijas Nr.40003605908, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001,  turpmāk visi kopā vai katrs atsevišķi – Uzņēmums, atkarībā, ar kuru no uzņēmumiem Jums konkrētajā gadījumā ir saskarsme.

Kontaktinformācija: Tālruņa Nr. +371 67080302, E-pasta adrese: orkla@orkla.lv

 

 1. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Mēs nodrošinām godīgu un likumīgu personas datu apstrādi, apstrādājot Jūsu personas datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem, un pastāvot atbilstošam tiesiskajam pamatam. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

 • apstrāde vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta b un f apakšpunkts);
 • juridiska pienākuma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts) – piemēram, likuma “Par grāmatvedību” prasību izpildei;
 • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f apakšpunkts).

 

2.1. Līguma noslēgšanai un izpildei

Lai noslēgtu un izpildītu noteikta veida līgumus (piemēram, par preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, sadarbības līgumus, piegādes līgumus), mums nepieciešams apstrādāt klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersonu datus: identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, noteiktos gadījumos arī – personas kods, adrese); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasts, tālruņa numurs, darba vietas adrese), kā arī kontaktpersonas identifikācijas dokumenta informāciju gadījumos, kad veicam aviobiļešu iegādi un apmaksu kontaktpersonai.

Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos dokumentus uzglabājam pierādījumu nodrošināšanai iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu glabāt noteikta veida dokumentus.

2.2. Darba drošībai un veselības aizsardzībai

Šī nolūka ietvaros, lai izpildītu Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, mums ir pienākums nodrošināt apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jautājumos tām personām, kas Uzņēmuma teritorijā veiks noteiktus darbus, kā arī dokumentēt šādas apmācības veikšanu.

Lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības darba drošības jomā, mums nepieciešams apstrādāt šādus personas datus – apmeklētāja (pakalpojumu sniedzēja pārstāvja vai nodarbinātā, kurš veiks darbus Uzņēmuma teritorijā) vārds, uzvārds, personas kods, amats, profesija, informācija par to, kad un kādu apmācību vai instruktāžu izgājis, paraksts.

Šo datu apstrādes galvenais tiesiskais pamats ir:

 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts).
 • Drošības nodrošināšanai, mantisko interešu apdraudējuma novēršanai un citu būtisku Uzņēmuma vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

2.3. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.
Nelaimes gadījumu darba vietā izmeklēšanai un novēršanai.
Transportlīdzekļu iebraukšanas teritorijā kontrolei.

Šī nolūka ietvaros mēs veicam mūsu teritoriju un telpu videonovērošanu. Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību, nelaimes gadījumu darba vietā izmeklēšana un novēršana, kā arī transportlīdzekļu iebraukšanas kontrole teritorijā. Veicot videonovērošanu, notiek šāda Jūsu personas datu apstrāde – attēls (izskats), uzvedība, atrašanās vieta un laiks, jums iebraucot teritorijā ar automašīnu, tiek fiksēts automašīnas valsts reģistrācijas numurs, automašīnas marka, modelis, atrašanās vieta un laiks. Videonovērošanas gaitā iegūtie dati netiek izmantoti nekā citādi, kā vien šajā punktā noteikto mērķu īstenošanai.

Kad mūsu Uzņēmumos pieslēdzaties WiFi tīklam, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, lai aizsargātu savas leģitīmās intereses gadījumos, ja, izmantojot mūsu WiFi tīklu viesis ir pieslēdzies, piemēram, nelegālam saturam un mēs spētu identificēt attiecīgo viesi.

 

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).

 

 • Uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai un mārketinga nolūkiem

Lai veicinātu Uzņēmuma atpazīstamību, tiek fotografēta un/vai filmēta pasākuma gaita un iegūtie fotoattēli un/vai videomateriāli var tikt publicēti sociālajos tīklos, par ko apmeklētāji tiek informēti pirms attiecīgā pasākuma, saņemot ielūgumu uz pasākumu. Iegūtie materiāli var saturēt šādus personas datus: klientu un kontaktpersonu attēls, uzvedība, atrašanās vieta un laiks.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).
 1. Kādā veidā mēs saņemam Jūsu personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati?

Jūsu personas datus mēs saņemam, galvenokārt no Jums – no Jūsu iesniegtās vizītkartes, iesūtītā e-pasta, līguma vai rēķina. Ja esat  klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersona, tad Jūsu personas datus iegūstam no Jums vai no klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja mums iesūtītā līguma, rēķina vai piegādes dokumenta.

Noteiktos gadījumos, kad apmeklējat mūsu teritoriju, Jūsu personas datus iegūstam arī veicot videonovērošanu, ja esat iekļuvis videonovērošanas kameras zonā, kā arī kontrolējot piekļuvi teritorijai no piekļuves kontroles sistēmām.

Personas datus iegūstam arī veicot filmēšanu un/vai fotografēšanu mūsu rīkotajos pasākumos, pirms pasākuma informējot, ka pasākuma gaita un norise var tikt filmēta un/vai fotografēta.

Noteikta veida datu iegūšana mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu izpildei, kā arī lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses. Ja mums datu iegūšana ir nepieciešama iepriekš norādītajiem nolūkiem, datu nesniegšana var apdraudēt līguma slēgšanu un izpildi, kā arī no darījuma attiecībām izrietošo juridisko pienākumu izpildi un Uzņēmuma tiesību īstenošanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to sniegšana varētu palīdzēt uzlabot mūsu sadarbību, pirms datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

 1. Kam ir pieejami Jūsu personas dati?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nododam personas datus citām personām tikai gadījumos, kad pastāv atbilstošs tiesiskais pamats personas datu nodošanai.

Jūsu personas datiem atkarībā no personas datu veida pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu vai deleģēto uzdevumu veikšanai, piemēram, finanšu departamenta darbinieki, par konkrētā līguma izpildi atbildīgie darbinieki, tai skaitā mūsu kontaktpersonas, ko esam norādījuši līgumā, struktūrvienību vadītāji, valdes locekļi, juristi;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar rakstveidā noslēgtu līgumu un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, apsardzes pakalpojumu nodrošinātājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Uzņēmumam;
 • kontrolējošās un tiesībaizsardzības institūcijas pēc to pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktos gadījumos;
 • atsevišķos gadījumos trešās personas attiecībā uz publicētām fotogrāfijām un video no Uzņēmuma organizētiem pasākumiem.

 

 1. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm.

 1. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

 1. Kā tiek noteikts laikposms Jūsu personas datu glabāšanai?

Jūsu personas datus mēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik tas ir objektīvi nepieciešams vai tik ilgi, cik to noteic attiecīgs normatīvais akts, piemēram, grāmatvedības jautājumus regulējošs normatīvais akts.

 1. Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.

 

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses:

Miera iela 22, Rīga, LV-1001,  katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00;

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: SIA “Orkla Latvija”, Miera iela 22, Rīga, LV-1001;

3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: orkla@orkla.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

 

 1. Kur vērsties Jūsu tiesību aizsardzības nodrošināšanai?

Ja Jums rodas pretenzijas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vispirms sazināties ar mums, lai risinātu situāciju. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu aizsardzības jomā ir aizskartas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.